Opći uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI ZA OBAVLJANJE PRIJEVOZA ROBE

City Express Delivery d.o.o.
(u daljnjem tekstu: Opći uvjeti)

  1. OPĆE ODREDBE

Naziv i sjedište davatelja usluga i područje obavljanja usluga Članak 1.

City Express Delivery d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, III Struge 15, Zagreb, OIB: 29572037133, (u daljnjem tekstu City Express ) davatelj je prijevoznih usluga na
području Republike Hrvatske.
Korisnik usluga može biti svaka pravna osoba koja se koristi uslugama prijevoza robe, bilo kao pošiljatelj , primatelj robe ili treća strana/naručitelj.


Opći pojmovi Članak 2.

Ovim općim uvjetima uređuju se uvjeti, način i postupak za obavljanje prijevoza robe koje pruža City Express.
Pošiljka obuhvaća sve predmete koji se šalju po jednoj prijevoznici ili narudžbenici te ona podrazumijeva jedno, više koleta koju pošiljatelj istodobno šalje na jednu istu adresu.
Prijevoznica ili narudžbenica označava bilo koji dokument proizveden od strane City Express-a, koju ispunjava pošiljatelj ili djelatnik City Expressa-a prilikom preuzimanja pošiljke, pošiljatelj i djelatnik City Express -a potpisuju prijevoznicu. Jedan primjerak ostaje pošiljatelju kao dokaz da je pošiljku
predao na prijevoz a ostali primjerci se uručuju djelatniku City Express -a, primatelj se potpisuje i ovjerava žigom prijevoznicu ili narudžbenicu.
Koleto je svaka pojedinačna kutija, paket ili komad koji City Express preuzme od strane pošiljatelja. Pojedinačno koleto ne smije prelaziti težinu od 20 kg ili volumen od 0,4 m3.
Prijam pošiljke podrazumijeva proces preuzimanja pošiljke u prostorijama pošiljatelja.
Uručenje pošiljke podrazumijeva proces isporuke pošiljke koje se izvršava na adresi primatelja naznačenoj u prijevoznici.


Popis i opis usluga koje
City Express pruža Članak 3.

City Express obavlja slijedeće prijevozničke usluge:

(pošiljke od 0.1kg do maksimalno 20 kg i dimenzija 160x110x110 cm),
Navedene usluge su usluge u kojoj se isporuka pošiljke vrši unutar 1 do 6 sati za područje grada Zagreba i Zagrebačke županije.
Hitna dostave je usluga u kojoj se isporuka pošiljke vrši unutar 120-240 minuta za područje grada Zagreba.
Pošiljatelj pošiljke dužan je prije predaje zapakirati pošiljku na način propisan u ovim Općim uvjetima.

Prilikom uručenja pošiljke primatelju, City Express će zatražiti od primatelja da svojim potpisom ovjeri prijevoznicu ili narudžbenicu koja se po zahtjevu može vratiti pošiljatelju. Takva usluga obavlja se isključivo na zahtjev korisnika i posebno se označava na prijevoznici.


  1. NAČIN I UVJETI OBAVLJANJA USLUGA

Usluge koje City Express pruža Članak 5.

City Express obavlja prijevoz robe od lokacije prema pozivu pošiljatelja na kojoj pošiljatelj predaje pošiljku do mjesta uručenja primatelju.
City Express obavlja prijevoz robe na temelju narudžbenice, uz uvjete određene ovim općim uvjetima.
Korisnik može sa City Express -om
sklopiti pisani ugovor o suradnji kojim se uređuju posebni uvjeti, način i postupak prijevoza robe. Za plaćanje se mogu koristiti službena sredstva plaćanja u
Republici Hrvatskoj.


Zabranjene pošiljke Članak 6.

Pošiljka ne smije sadržavati: životinje, zlato ili srebro u polugama ili šipkama, novac, prenosive instrumente plaćanja koji glase na donositelja, drago kamenje i plemenite metale, vatreno oružje te njihove dijelove i streljivo, ljudske posmrtne ostatke, pornografiju i nelegalne narkotike/droge, kao i druge zabranjene predmete u smislu mjerodavnih propisa.


Isporuke i pošiljke koje nije moguće isporučiti Članak 7.

Pošiljke se isporučuju na adresu primatelja koju je dao pošiljatelj. Ukoliko uručenje nije moguće pošiljatelj se obavještava telefonski ili na naznačenu mail adresu. Ako pošiljatelj u roku od 180 minuta ne obavijesti City Express statusu pošiljke, City Express pošiljku vraća pošiljatelju.
Ako primatelj odbije isporuku ili se pošiljka smatra neprihvatljivom, ili ako se primatelj ne može locirati, City Express će pošiljku vratiti pošiljatelju i naplatiti uslugu povrata prema važećem cjeniku
usluga


Pregled Članak 8.

City Express ima pravo otvoriti i pregledati pošiljku, uz pristanak pošiljatelja ili primatelja u sljedećim
slučajevima:
· kad postoji osnovana sumnja da se u pošiljci nalaze zabranjeni predmeti iz čl. 6.
· kad je pošiljka oštećena tako da je ugrožen njezin sadržaj

Ako City Express ustanovi da pošiljka sadrži zabranjene predmete iz čl. 6. ili da je oštećena tako da je
ugrožen njezin sadržaj tada će sastaviti zapisnik u dva primjerka, od kojih se jedan primjerak uručuje pošiljatelju pošiljke.


Naplata i obračun pošiljke Članak 9.

Troškove prijevoza robe City Express obračunava prema većoj težini, a svaka pošiljka može se ponovno vagati ili ponovno mjeriti od strane City Express a da bi se potvrdila dotična kalkulacija. Pošiljatelj će platiti ili nadoknaditi sve troškove prijevoza pošiljke za usluge ukoliko City Express utvrdi da stvarna težina ne odgovaraju podacima navedenima u prijevoznici ili da je pošiljka neprihvatljiva za transport.


III. ODGOVORNOST

Odgovornost davatelja Članak 10.

City Express je obvezan pošiljke prenijeti i uručiti u stanju u kakvom ih je zaprimio.
City Express je obvezan pošiljke uručiti u zadanom roku na adrese naznačene na narudžbenici.
City Express odgovara korisnicima u slučaju:
· gubitka i oštećenja pošiljke
· prekoračenja roka dostave pošiljke
· neobavljene ili necjelovito obavljene usluge

City Express odgovara za pošiljke do iznosa od 22 000,00 € i ne odgovara za stvarnu štetu ili izmaklu dobit korisnika nastalu zbog gubitka, oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke, prekoračenja roka uručenja pošiljke ili neobavljene ili necjelovito obavljene usluge.
City Express ne odgovara za bilo koji gubitak ili štetu koja bi proizašla iz okolnosti koje su izvan njegove kontrole, a koje uključuju sljedeće, ali nisu ograničene samo na njih:
· “Elementarne nepogode” – tj. potres, ciklon, oluja, poplava, magla, snježna mečava
· “Viša sila” – tj. rat, pad aviona ili embargo
· bilo koja greška ili svojstvo vezano za prirodu pošiljke, čak i ako je poznata City Express -u
· pobuna ili građanski rat
· bilo koji čin ili propust od strane osobe koja nije zaposlenik City Express -a
· industrijsko djelovanje
· električno ili magnetsko oštećenje ili brisanje elektronskih ili fotografskih slika, podataka ili snimaka
· Zastoj u prometu


  1. PRIGOVORI KORISNIKA

Način i rokovi Članak 11.

Ako pošiljatelj smatra da pošiljka nije uručena primatelju, ili da mu je uručena sa zakašnjenjem, ili
da ugovorena usluga nije obavljena ili nije obavljena u
cijelosti, može City Express -u podnijeti pisani prigovor u roku petnaest dana od isporuke.

Prigovor zbog oštećenja pošiljke primatelj mora podnijeti odmah pri dostavi pošiljke.
Prigovor zbog oštećenja pošiljke može se podnijeti nakon dostave pošiljke samo ako primatelj priloži dokaz da oštećenje pošiljke nije nastalo nakon uručenja.

City Express je obvezan izjasniti se o utemeljenosti prigovora u roku 30 (trideset) dana od dana njezina podnošenja. City Express je obvezan dostaviti korisniku pisani odgovor o utemeljenosti prigovora u roku od najviše 30 (trideset) dana od dana podnošenja prijave.
Korisnik svoj prigovor može predati putem e-maila navedenog na službenoj internetskoj stranici www.cityexpress.hr ili preporučenom poštom na adresu: City Express Delivery d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu III Struge 15, Zagreb, OIB: 29572037133


  1. NAKNADA ŠTETE

Članak 12.

Za gubitak, potpuno ili djelomično oštećenje kao i umanjenje sadržaja pošiljke pošiljatelju se isplaćuje naknada u maksimalnoj visini 22 000,00 €. Za prekoračenje roka dostave pošiljke isplaćuje se naknada u visini cijene naručene usluge. Odgovornost City Express -a je ograničena na maksimalni iznos do 22 000,00 € po pošiljci.


  1. ROKOVI ZA DOSTAVU POŠILJAKA

Članak 13.

Rok uručenja podrazumijeva vrijeme od narudžbe usluge do isporuke naznačenom primatelju.
Hitna dostava City Express-a, je usluga u kojoj se isporuka pošiljke vrši unutar 120-240 minuta za područje grada Zagreba i Zagrebačke županije.

U rokove se ne računa:
· Vrijeme kašnjenja zbog netočne i nepotpune adrese primatelja.
· Zbog više sile ili zastoja u prometu nastalog bez krivnje City Express -a.
· Neradni dani i dani kada se ne obavlja dostava

Vrijeme čekanja na prikupu/isporuci uključeno u cijenu usluge hitne gradske dostave:
– 10 minuta za prikup i isporuku uračunato je u cijenu usluge
– nakon isteka 10 minuta trošak cjelokupnog čekanja iznosi 3kn/min + Pdv
– vrijeme se odnosi na period od dolaska na adresu prikupa/isporuke pa sve do samog trenutka prikupa/isporuke
– ne odnosi se na prikupe/isporuke kabastih i teško manipulativnih pošiljaka koje po prirodi zahtijevaju više vremena za utovar/istovar


VII. POŠILJATELJEVE GARANCIJE I OSIGURANJE OD ŠTETE

Članak 14.

Pošiljatelj je obvezan pakirati pošiljku na način da se zaštiti njezin sadržaj, druge pošiljke i radnici koji rukuju pošiljkom.

Pošiljatelj je odgovoran i za unutarnje pakiranje pošiljaka.
City Express je obvezan pošiljku prenijeti i uručiti u stanju u kojem je ona zaprimljena.
Pošiljatelj će nadoknaditi štetu City Express -a i neće ga smatrati krivim za bilo koji gubitak ili štetu proizašlu iz činjenice propusta pošiljatelja da radi u skladu sa važećim
zakonima i ovim općim uvjetima i propisima, niti za to ako pošiljatelj prekrši slijedeće garancije i uvjete:
· da su sve informacije koje pošiljatelj ili njegovi zastupnici daju potpune i točne
· da je pošiljka pripremljena na siguran način od strane zaposlenika pošiljatelja
· da je pošiljka ispravno zapakirana na način da zaštiti njezin sadržaj, druge pošiljke i radnike koji rukuju s pošiljkom.

Pod pakiranjem pošiljke podrazumijeva se stavljanje sadržaja pošiljke u odgovarajući omot, plastičnu foliju punjenu zrakom, drveni sanduk,ljepljiva vrpca, plastična svezica, kartonska kutija, radi sprječavanja oštećenja ili umanjenja njenog sadržaja.

Pakiranje mora odgovarati sadržaju i obliku pošiljke, veličini, masi i vrijednosti pošiljke da osigura siguran transport, uz uobičajeno rukovanje; da su pošiljke označene na ispravan način: pazi lomljivo staklene i lako lomljivo i osjetljive predmete.

Pošiljatelj je dužan zapakirati pojedinačno u čvrstu kutiju koja je ispunjena
odgovarajućim zaštitnim materijalom papir, stiropor, spužva ili slično, tekućine i topljive stvari pošiljatelj je dužan zatvoriti u nepropusnu posudu ili kakav drugi nepropusni omot-prvo pakiranje, nepropusna posuda ili kakav drugi materijal umotati u materijal koji je sposoban upiti tekućinu u slučaju loma ili puštanja posude odnosno omota u kojem se tekućina ili topljiva stvar nalazi. Na kraju pošiljatelj je dužan takvu pošiljku još staviti u čvrstu kutiju-drugo pakiranje i označiti da je sadržaj pošiljke tekućina ili topljiva stvar.

City Express ima pravo odbiti preuzeti pošiljku od pošiljatelja ukoliko smatra da pošiljka nije zapakirana na način kao što je propisano ovim općim uvjetima, ukoliko pošiljci nedostaje ili je nepotpuna, nečitljiva, oštećena ili na bilo koji drugi način neupotrebljiva narudžbenica, ukoliko City Express smatra da bi preuzimanjem pošiljke na prijevoz ugrozio svoje poslovanje, život ili zdravlje radnika ili trećih osoba ili da bi mogla nastati šteta na njegovoj imovini ili imovini trećih osoba.

City Express ne snosi odgovornost za štetu koja nastane na pošiljci iz razloga što pošiljatelj nije koristio prilikom pakiranja odgovarajući materijal ili iz razloga što se pošiljatelj nije pridržavao uputa za pakiranje navedene u ovim općim uvjetima.
Radi izbjegavanja bilo kakve dvojbe, činjenica da je City Express preuzeo pošiljku na prijevoz ne znači da je pošiljatelj pošiljku zapakirao u skladu sa odredbama ovih općih uvjeta.


Članak 15.

Pošiljatelj je suglasan sa svakom rutom, skretanjima i zaustavljanjima. U slučaju oscilacije cijene nafte na tržištu Davatelj zadržava pravo jednostrane korekcije cijene svojih usluga prijevoza pošiljaka – dodatak na gorivo.


Članak 16.

U trenutku kada korisnik od City Express -a naruči uslugu, smatrat će se da je u tom trenutku pročitao važeće Opće uvjete Davatelja te da ih u cijelosti prihvaća.


VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Važeći zakon Članak 17.

Za sve sporove u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih općih uvjeta, City Express i korisnik usluge nastojat će riješiti mirnim putem.
Ukoliko City Express i korisnik usluge ne uspiju spor u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta riješiti mirnim putem, za rješavanje sporova bit će nadležan stvarno i mjesno nadležni sud u Zagrebu.


Članak 18.

City Express zadržava pravo jednostrane izmjene i dopune Općih uvjeta. Izmjene i dopune Općih uvjeta uručuju se korisniku ili objavljuju na internetskoj stranici.
City Express će donesene izmjene Općih uvjeta dostaviti korisniku najmanje 15 dana prije početka njihove primjene.
Ukoliko korisnik koji s City Express -om ima sklopljen ugovor u roku od 15 dana od dana objave izmjena i dopuna Općih uvjeta ne otkaže ugovor, smatrat će se da korisnik prihvaća učinjene
izmjene i dopune Općih uvjeta.


Članak 19.

Ako korisnik ima izuzetno hitnu i važnu pošiljku, čiji bi gubitak ili kašnjenje rezultiralo zahtjevom za odštetu, korisnik mora kontaktirati svog vlastitog predstavnika osiguravajućeg društva kako bi pošiljku osigurao od takvih rizika, jer City Express ne preuzima ovu vrstu odgovornosti, ne nudi, niti
ugovara ovakvo osiguranje.


Članak 20.

Ovi opći uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se od 12.12..2020.
Odstupanje od odredaba ovih Općih uvjeta moguće je ukoliko City Express i korisnik sklope Ugovor.

U Zagrebu, 12.12.2020
City Express Delivery d.o.o.

go top